มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แจ้งข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

***โปรดติดต่อรับรหัสเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ที่ น.ส.จารุวรรณ มหาวงศ์ ส่วนการเงินและบัญชี โทร.6004

<

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011