คำถามพบบ่อยตอบ ได้ ทุกธนาคาร
แนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ข้อ 24 การคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารก่อนวันที่ผู้เดินทางออกเดินทางหนึ่งวันทำการ
ตอบ ต้องมีหนังสือเชิญวิทยากรตามคู่มือการปฏิบัติงานส่วนการเงินและบัญชี หน้า 4
ตอบ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยระบุในเอกสารด้วยว่าเอกสารฉบับจริงอยู่ในชุดเบิกจ่ายชุดไหนด้วย และระบุรายละเอียดด้วยในกรณีที่แบ่งเบิกจ่าย
ตอบ ได้ โดยใบเสร็จรับเงินต้องมีรายละเอียดระบุ ชื่อผู้เข้าพัก วันเข้า-ออก และรายละเอียดห้องพัก ให้ชัดเจน
ตอบ ค่าพาหนะเหมาจ่าย
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ"ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับเหมาจ่ายรายบุคคล"
ตอบ ต้องแนบตามคู่มือการปฏิบัติงานส่วนการเงินและบัญชี หน้า 4
ตอบ
1. ได้ กรณีเบิกจากหมวดงบค่ารับรอง
2. ไม่ได้ กรณีเบิกจากหมวดงบ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ตอบ แนวทางปฏิบัติ
1.ขอสำเนาใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2.กรณีสูญหาย ไม่สามารถติดตามได้ ให้จัดทำใบรับรองการจ่ายเงิน พร้อมทำบันทึกข้อความเสนออนุมัติต่ออธิการบดี

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011