วิสัยทัศน์ (Vision)
ส่วนการเงินและการบัญชีจะเป็นหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัย สอดคล้องกับระบบการเงินยุคโลกาภิวัตน์ มีการบริการที่เป็นเลิศมุ่งเน้นมาตรฐานการควบคุมภายในและระบบบัญชีที่เป็นสากลพร้อมทั้งบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับและสนับสนุนการจัดการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission)
บริหาร จัดการทางด้านการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักของหน่วยงานแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. Financial management การบริหารการเงิน
2. Operation management การบริหารการปฏิบัติงาน
3. Human resource management การบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. Organization management การบริหารจัดการองค์กร

เป้าหมาย (Object)
ส่วนการเงินและการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อบริการนักศึกษาและบุคลากร ให้ได้รับความสะดวกและความประทับใจ อีกทั้งจัดการ บริหารงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมากที่สุด

โครงสร้างส่วนการเงินและบัญชี

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011