ประมวลภาพ การประชุมชี้แจงแนวปฏฺิบัติการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 11 ก.ย.2560

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6011