ส่วนการเงินและบัญชี ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พ.ศ.2561ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6011