อบรมเจาะลึก update การเงินการคลังภาครัฐ 17 พ.ย. 61ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6011