อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร (ส่วนการเงินและบัญชี) 19,21,26,28 พ.ค.63ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011