สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าปิดตรวจรายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 25 ก.พ.64ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011