ศึกษาดูงานระบบงานบัญชี สำนักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62


อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดปัญหาด้านการเบิกจ่ายและการป้องกันข้อทักท้วงจากสตง. 18-19 ม.ค.63


อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร (ส่วนการเงินและบัญชี) 19,21,26,28 พ.ค.63


ขนย้ายเอกสารสำคัญทางการเงินและบัญชี รอการทำลาย ปีงบประมาณ 2542-2556


ครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #MFUFirst 25 ก.ย.63


การประชุมเชิงปฏิบัติการคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษา 27 ก.ย.63


ร่วมหารือแนวปฏิบัติ/วิธีการจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัย ในวันที่ 4 มี.ค.64


สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าปิดตรวจรายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 25 ก.พ.64


ส่วนการเงินและบัญชี ประกาศเจตจำนงไม่รับสินบน ปลอดจากการทุจริตในการทำงาน


ร่วมประชุมชี้แจงผังบัญชีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผังบัญชีภาครัฐ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7ต.ค.63


การบรรยาย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้กรณีรับจ้างวิจัยและบริการวิชาการ วันที่ 19 มี.ค.64

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011