ม.แม่ฟ้าหลวง จับมือ ธ.กรุงไทย ขานรับ National e-Payment


ส่วนการเงินและบัญชี ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พ.ศ.2561


ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา 23 มีนาคม 2561


ส่วนการเงินและบัญชี เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหาร 19 เมษายน 2561


บรรยายเกี่ยวกับ “QR Code system-การเจาะลึกระบบการชำระเงิน ด้วย QR-Code” 2 พ.ค.61


กรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคและให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานด้านบัญชี 19 ก.ค.61


อบรมเจาะลึก update การเงินการคลังภาครัฐ 17 พ.ย. 61

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011