เงินบริจาค

  1. วิธีการสแกน QR – code ผ่านโทรศัพท์มือถือ
  2. ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
  3. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเงินบริจาคเพื่อการสนับสนุนการศึกษา (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547
  4. แนวปฏิบัติการรับเงินบริจาคผ่าน E-donation
  5. แนวปฏิบัติการอนุมัติใช้จ่ายเงินบริจาค
  6. พระราชกฤษฎีกา ออกความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรักษฎากร (ฉบับที่ 663)พ.ศ.2561(เงินบริจาคสถานพยาบาลของทางราชการ)
  7. พระราชกฤษฎีกา ออกความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรักษฎากร (ฉบับที่ 681)พ.ศ.2562(เงินบริจาคให้แก่สถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)
  8. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างการจ่ายเงินบริจาค
  9. แบบฟอร์มในการนำส่งเงินบริจาค
  10. ประกาศกรมสรรพากร (การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์) E-Donation

เลขที่บัญชีเงินบริจาคและกองทุนเงินบริจาค

ชื่อบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี
(บัญชีออมทรัพย์)
กองทุนอาหารกลางวันนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงศรี/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 303-1-29222-4
กองทุน "กองทุนการศึกษาสิรินธร" กรุงศรี/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 303-1-29179-6
กองทุนบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ท่าเรือแหลมฉบัง บี 4 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุนกิจกรรมนักศึกษา) กรุงศรี/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 303-1-29216-8
กองทุนการศึกษา บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ/มฟล. 672-0-11718-0
กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  กรุงเทพ/มฟล. 672-0-45649-7
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุน วปรอ. 366) กรุงศรี/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 303-1-30497-4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา) กรุงเทพ/มฟล. 672-0-30196-6
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุน ดร.เชาว์ และคุณชม้อย โพธิ์ศิริสุข) กรุงเทพ/มฟล. 672-0-25074-2
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุนประจวบ ภิรมย์ภักดี) อิสลาม/เชียงราย 551-1-26196-3
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา) กรุงเทพ/มฟล. 672-0-11709-9
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุนวิหารพระเจ้าล้านทอง) กรุงเทพ/มฟล. 672-0-11427-8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) กรุงเทพ/มฟล. 672-0-11919-4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ) กรุงเทพ/มฟล. 672-0-12041-6
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เพื่อผู้ประสบภัย) กรุงเทพ/มฟล. 672-0-36273-7
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(กองทุนไทย-จีน สัมพันธ์) กรุงศรี/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 303-1-30387-1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีน) ออมสิน/เชียงราย 0-2001273452-9
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุนวันชัย ศิริชนะ) กรุงเทพ/มฟล. 672-0-45818-8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เพื่อมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) กรุงเทพ/มฟล. 672-0-45891-5
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ/สาทร 142-4-05627-1
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ/มฟล. 672-0-11303-1
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออมสิน/มฟล. 0-2022983227-2
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงศรี/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 303-1-38973-3
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงไทย/ตลาดบ้านดู่ (เชียงราย) 842-0-39356-8
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไทยพาณิชย์/เชียงราย 507-2-93565-5
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กสิกรไทย/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 035-3-57408-6

 

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011