MFU ERP-Template ข้อมูลสถิติหน่วยงาน(SKF)

01-ส่วนอาคาร
02-ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
03-ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04-Lab-โครงการห้องปฏิบัติการทางเครื่องสำอาง
05-Lab-โครงการจัดตั้งสถาบันความเป็นเลิศ
06-โครงการน้ำดื่มลานดาว
07-ศูนย์บริการวิชาการ
08-ส่วนทะเบียนและประมวลผล
09-ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา
10-ส่วนการเจ้าหน้าที่
11-ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร
12-ส่วนบริการงานวิจัย
ตัวอย่างข้อมูลทางสถิติหน่วยงาน-SKF

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011