นักศึกษา
  บุคลากรมหาวิทยาลัย
  บุคคลทั่วไป
นักศึกษา
  แบบคำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา_PDF
  แบบคำร้องทั่วไป (General Request Form)_PDF
  แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แบบฟอร์มชำระเงินสดสำหรับนักศึกษา_PDF
  แบบคำร้องทั่วไป (General Request Form)
  Cash Payment Slip ( For Student )_PDF
รวมทั้งหมด 6 ไฟล์ 1 หน้า : 1
<

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011