นักศึกษา
  บุคลากรมหาวิทยาลัย
  บุคคลทั่วไป
บุคลากรมหาวิทยาลัย
  หนังสือแจ้งยืนยันการรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
  แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน 1 พ.ค.2561
  ปรับปรุงแบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน
  Check list เอกสารด้านจ่ายทุกประเภท
  Check list เอกสารด้านจ่ายทุกประเภท
  ใบแจ้งข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ปี 2561
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยเงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2556
  แบบฟอร์มตารางประมาณการใบยืมเงินทดรอง
  แบบฟอร์มตารางสรุปค่าใช้จ่ายใบคืนเงินยืมทดรอง
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนพิเศษ
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์พิเศษ
  แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มรายงานการเดินทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มแจ้งความจำนงบริจาคเงิน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2561
  ใบสำคัญรับเงิน (Receipts)
  ใบสำคัญรับเงิน
  ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์พิเศษ (Travelling Notification Report)
รวมทั้งหมด 31 ไฟล์ 2 หน้า : 1 [2] >>
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6011