นักศึกษา
  บุคลากรมหาวิทยาลัย
  บุคคลทั่วไป
บุคลากรมหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์ม CHICK LIST เอกสารด้านจ่าย (เริ่มใช้ 1 มิ.ย.63) - Word
  แบบฟอร์ม CHICK LIST เอกสารด้านจ่าย (เริ่มใช้ 1 มิ.ย.63)
  ใบแจ้งข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ. 2563
  แนวปฏิบัติการรับบริจาคของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
  หนังสือแจ้งยืนยันการรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
  แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน 1 พ.ค.2561
  ปรับปรุงแบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยเงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2556
  แบบฟอร์มตารางประมาณการใบยืมเงินทดรอง
  แบบฟอร์มตารางสรุปค่าใช้จ่ายใบคืนเงินยืมทดรอง
  แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนพิเศษ
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์พิเศษ
  แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มรายงานการเดินทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
  ใบสำคัญรับเงิน (Receipts)
  ใบสำคัญรับเงิน
  ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์พิเศษ (Travelling Notification Report)
  ใบแสดงความจำนงโอนเข้าบัญชี (Money Transfer Application)
  แบบฟอร์มขอสำเนา User และ Password ระบบเงินเดือนออนไลน์
รวมทั้งหมด 29 ไฟล์ 2 หน้า : 1 [2] >>
<

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011