นักศึกษา
  บุคลากรมหาวิทยาลัย
  บุคคลทั่วไป
บุคลากรมหาวิทยาลัย
  แจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดทำสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
  ใบเบิกเงินสำรองจ่าย_PDF
  ใบเบิกเงินสำรองจ่าย
  ใบแจ้งข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ. 2564
  แบบฟอร์ม CHECK LIST (ฉบับปรับปรุง 8 ต.ค. 63)
  แบบฟอร์มสรุปรายการโอนค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ/วิทยากรพิเศษ
  แบบฟอร์มสรุปรายการโอนค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ/วิทยากรพิเศษ
  แบบฟอร์มสรุปรายการโอนค่าตอบแทนทั่วไป
  แบบฟอร์มสรุปรายการโอนค่าตอบแทนทั่วไป
  แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อแนบกับการเบิกสำรองจ่าย
  แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อแนบกับการเบิกสำรองจ่าย
  แบบฟอร์มแบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มแบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์พิเศษ (อังกฤษ)
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์พิเศษ (อังกฤษ)
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์พิเศษ (ไทย)
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์พิเศษ (ไทย)
  แบบใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนพิเศษ
  แบบใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนพิเศษ
  แนวปฏิบัติการรับบริจาคของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
รวมทั้งหมด 35 ไฟล์ 2 หน้า : 1 [2] >>
<

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011