บุคคลทั่วไป
  บุคลากรมหาวิทยาลัย
  นักศึกษา
บุคลากรมหาวิทยาลัย
  ใบแจ้งข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ปี 2561
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยเงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2556
  แบบฟอร์มตารางประมาณการใบยืมเงินทดรอง
  แบบฟอร์มตารางสรุปค่าใช้จ่ายใบคืนเงินยืมทดรอง
  แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน
  ใบเบิกเงินสัวสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนพิเศษ
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์พิเศษ
  แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มรายงานการเดินทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มแจ้งความจำนงบริจาคเงิน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2561
   Check List เอกสารด้านการเบิกจ่ายทุกประเภท
   ใบสำคัญรับเงิน (Receipts)
  ใบสำคัญรับเงิน
  ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์พิเศษ (Travelling Notification Report)
  ใบแสดงความจำนงโอนเข้าบัญชี (Money Transfer Application)
  แบบฟอร์มขอสำเนา User และ Password ระบบเงินเดือนออนไลน์
  ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจนับพัสดุ
รวมทั้งหมด 31 ไฟล์ 2 หน้า : 1 [2] >>
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6011