นักศึกษา
  บุคลากรมหาวิทยาลัย
  บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
  ตัวอย่าง หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคาร
  หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคาร
  แบบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน พ.ศ.2563
  ใบแสดงความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
รวมทั้งหมด 4 ไฟล์ 1 หน้า : 1
<

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011