นักศึกษา
  บุคลากรมหาวิทยาลัย
  บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
  แบบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน พ.ศ.2562
  หนังสือแจ้งยืนยันการรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ใบแสดงความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  แบบการสั่งจองบูชาเหรียญและพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ
  แบบฟอร์มชำระเงินสดสำหรับร้านค้า
รวมทั้งหมด 5 ไฟล์ 1 หน้า : 1
<

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011