ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
  ปฏิทินการศึกษา
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
  หลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บค่าบริการตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระค่าประกันสุขภาพ ของนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ.2551
  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด พ.ศ.2561
  การกำหนดอัตราค่าบริการและค่าบำรุงสาธารณะ ปี 2551
  การกำหนดอัตราค่าบริการและค่าบำรุงสาธารณะ ฉบับที่ 2 ปี 2556
  ประกาศอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 11)
  ประกาศอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 13)
รวมทั้งหมด 8 ไฟล์ 1 หน้า : 1
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6011