ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
   Check List เอกสารด้านการเบิกจ่ายทุกประเภท
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ how to live
  การกำหนดอัตราค่าบริการและค่าบำรุงสาธารณะ ปี 2551
  การกำหนดอัตราค่าบริการและค่าบำรุงสาธารณะ ฉบับที่ 2 ปี 2556
  เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2557
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บค่าบริการตรวจสุขภาพ พ.ศ.2557
  ประกาศอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 11)
  ประกาศอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 13)
  ประกาศกรายวิชาภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน พ.ศ.2552
รวมทั้งหมด 8 ไฟล์ 1 หน้า : 1
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6011