ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
  ปฏิทินการศึกษา
  ขั้นตอนการชำระเงิน Bill Payment และอื่นๆ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา พ.ศ.2562
  กำหนดอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พศ 2561 (นักศึกษา 2562)
  กำหนดอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2561 (นักศึกษา 2562)
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระค่าประกันสุขภาพ ของนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ.2551
  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด พ.ศ.2561
  การกำหนดอัตราค่าบริการและค่าบำรุงสาธารณะ ปี 2551
  การกำหนดอัตราค่าบริการและค่าบำรุงสาธารณะ ฉบับที่ 2 ปี 2556
  ประกาศอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 11)
  ประกาศอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 13)
รวมทั้งหมด 11 ไฟล์ 1 หน้า : 1

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011