ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
  ปฏิทินการศึกษา
  ขั้นตอนการชำระเงิน Bill Payment และอื่นๆ
  ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (How to print the electronic receipt)
  ขั้นตอนการขอคืนเงินประกันของเสียหายทั่วไป (The process of damage deposit refund)
เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปีการศึกษา 2563
  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งหมด 2 ไฟล์ 1 หน้า : 1

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011