ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
  ปฏิทินการศึกษา
  ขั้นตอนการชำระเงิน Bill Payment และอื่นๆ
  ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (How to print the electronic receipt)
  ขั้นตอนการขอคืนเงินประกันของเสียหายทั่วไป (The process of damage deposit refund)
ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2561
  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่2) ปีการศึกษา 2561
  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2561
  กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน1/2561
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
รวมทั้งหมด 8 ไฟล์ 1 หน้า : 1

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011