ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
  ปฏิทินการศึกษา
  ขั้นตอนการชำระเงิน Bill Payment และอื่นๆ
ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2561
  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่2) ปีการศึกษา 2561
  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2561
  กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน1/2561
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
รวมทั้งหมด 8 ไฟล์ 1 หน้า : 1

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011