ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
  ปฏิทินการศึกษา
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment
ขั้นตอนการชำระ Bill Payment
  ชำระเงินค่าไฟฟ้าหอพักผ่านระบบธนาคาร
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่าน iBanking ธนาคารกรุงเทพ
  ขั้นตอนการฃำระ Bill Payment ผ่าน mobile banking
  ขั้นตอนการฃำระ Bill Payment ผ่าน atm ธนาคารกรุงเทพ
รวมทั้งหมด 4 ไฟล์ 1 หน้า : 1
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6011