ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
  ปฏิทินการศึกษา
  ขั้นตอนการชำระเงิน Bill Payment และอื่นๆ
ขั้นตอนการชำระเงิน Bill Payment และอื่นๆ
  วิธีการชำระแบบโอนเงิน
  วิธีการชำระเงินแบบBillและบัตรเครดิต
  ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่าน Mobile Banking แบบง่ายๆ
  วิธีการชำระเงินค่าไฟฟ้าหอพักผ่านระบบธนาคาร
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่าน iBanking ธนาคารกรุงเทพ
  ขั้นตอนการฃำระ Bill Payment ผ่าน mobile banking
  ขั้นตอนการฃำระ Bill Payment ผ่าน atm ธนาคารกรุงเทพ
รวมทั้งหมด 7 ไฟล์ 1 หน้า : 1

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011