ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
  ปฏิทินการศึกษา
  ขั้นตอนการชำระเงิน Bill Payment และอื่นๆ
  ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (How to print the electronic receipt)
  ขั้นตอนการขอคืนเงินประกันของเสียหายทั่วไป (The process of damage deposit refund)
ขั้นตอนการขอคืนเงินประกันของเสียหายทั่วไป (The process of damage deposit refund)
  The process of damage deposit refund
  การยื่นคำร้องขอคืนเงินประกันของเสียหายทั่วไป
รวมทั้งหมด 2 ไฟล์ 1 หน้า : 1

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011