ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น
  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
  ปฏิทินการศึกษา
  ขั้นตอนการชำระเงิน Bill Payment และอื่นๆ
  ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (How to print the electronic receipt)
  ขั้นตอนการขอคืนเงินประกันของเสียหายทั่วไป (The process of damage deposit refund)
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง มาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปีการศึกษา 2563
  กำหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2561 (นักศึกษา 2562)
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
  การกำหนดอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ
  หลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด
  หลักสูตรสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาเฉพาะทาง
  หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ( หลักสูตร 1 ปี) พ.ศ.2551
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน 4 ปี และ 5 ปี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ( ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
  การกำหนดอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549
  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2551
รวมทั้งหมด 19 ไฟล์ 1 หน้า : 1

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011