ระเบียบ/ประกาศ การรับเงิน
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 2561
  ระเบียบ/ประกาศ งานงบประมาณ
  ระเบียบ/ประกาศ เงินบริจาค
  ระเบียบ/ประกาศ กองทุน
   ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายค่าทำการนอกเวลา
  ตัวอย่าง หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
  ระเบียบ/ประกาศ เงินสวัสดิการพนักงาน
  ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
  การโอนเงินระบบ Media Clearing
  ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัย
  ประกาศอัตราค่าบริการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตัวอย่าง หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
  ปรับปรุงแบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน
  หน้า 2ศธ5901(6)1222 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนเปลี่ยน.pdf
  หน้า 1ศธ5901(6)1222เรื่อง ขอแจ้งปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติ.pdf
  12ตัวอย่าง เอกสารแนบสำเนาบัตรประชาชน.pdf
  11ตัวอย่าง วิธีการกรอกรายละเอียดใบสำคัญ.pdf
  10ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน.pdf
  9ตัวอย่าง บิลเงินสด.pdf
  8ตัวอย่าง บิลเงินสด.pdf
  7ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินออกจากราชการตราค.pdf
  6ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบคอมฯ
  5ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบคอมฯ
  4ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินเขียนด้วยมือ.pdf
  3ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินเขียนด้วยมือ.pdf
  2ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบคอม
  1ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบคอมฯ
รวมทั้งหมด 15 ไฟล์ 1 หน้า : 1

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011