ระเบียบ/ประกาศ การรับเงิน
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 2561
  ระเบียบ/ประกาศ งานงบประมาณ
  ระเบียบ/ประกาศ เงินบริจาค
  ระเบียบ/ประกาศ กองทุน
   ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายค่าทำการนอกเวลา
  ตัวอย่าง หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
  ระเบียบ/ประกาศ เงินสวัสดิการพนักงาน
  ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
  การโอนเงินระบบ Media Clearing
ระเบียบ/ประกาศ เงินสวัสดิการพนักงาน
  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร
  การแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน
  4/4 คู่มือเบิกจ่ายงานสวัสดิการ
  3/4 คู่มือเบิกจ่ายงานสวัสดิการ
  2/4 คู่มือเบิกจ่ายงานสวัสดิการ
  1/4 คู่มือเบิกจ่ายงานสวัสดิการ
  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร
  ระเบียบการจ่ายค่าทำขวัญและค่าทำศพ พ.ศ.2546
   เงินเดือนและการเลื่อนขั้น
  ระเบียบ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2)
  ระเบียบ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3)
  ประกาศ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2
รวมทั้งหมด 11 ไฟล์ 1 หน้า : 1
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6004-6, 0-5391-6011