ระเบียบ/ประกาศ การรับเงิน
  ระเบียบ/ประกาศ เงินบริจาค
  ระเบียบ/ประกาศ กองทุน
   ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายค่าทำการนอกเวลา
  ตัวอย่าง หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
  ระเบียบ/ประกาศ เงินสวัสดิการพนักงาน
  ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
  การโอนเงินระบบ Media Clearing
ระเบียบ/ประกาศ เงินสวัสดิการพนักงาน
  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร
  ระเบียบการจ่ายค่าทำขวัญและค่าทำศพ พ.ศ.2546
   เงินเดือนและการเลื่อนขั้น
  ระเบียบ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2)
  ระเบียบ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3)
  ประกาศ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2
รวมทั้งหมด 6 ไฟล์ 1 หน้า : 1
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6004-6, 0-5391-6011