ระเบียบ/ประกาศ การรับเงิน
   ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายค่าทำการนอกเวลา
  ตัวอย่าง หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
  ระเบียบ/ประกาศ เงินสวัสดิการพนักงาน
  ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
  การโอนเงินระบบ Media Clearing
ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
  ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง บันทึก มติ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์และหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย
  บันทึก แจ้งแบบฟอร์มสัญญายืมเงินทดรองจ่ายและหนังสือรับสภาพหนี้
  คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินงานเรื่องเงินยืมทดรองจ่าย 2560
  คู่มือปฏิบัติงาน ส่วนการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2
รวมทั้งหมด 5 ไฟล์ 1 หน้า : 1
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6004-6, 0-5391-6011