ระเบียบ/ประกาศ การรับเงิน
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 2561
  ระเบียบ/ประกาศ งานงบประมาณ
  ระเบียบ/ประกาศ เงินบริจาค
  ระเบียบ/ประกาศ กองทุน
   ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายค่าทำการนอกเวลา
  ตัวอย่าง หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
  ระเบียบ/ประกาศ เงินสวัสดิการพนักงาน
  ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
  การโอนเงินระบบ Media Clearing
  ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัย
  ประกาศอัตราค่าบริการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
  ระเบียบฯ ฉบับย่อ-อัตราต่าง ๆ
  ระเบียบฯ ฉบับย่อ-คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติต่าง ๆ
  แจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดทำสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
  หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคาร
  ตัวอย่าง หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคาร
  แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรับฝาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  แจ้งเวียนการปรับปรุงรูปแบบรายการเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่าย Check List (เริ่มใช้ 1 มิ.ย.63)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ 2513/2562 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินนอกประมาณ
  คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่2512/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
  คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ 1305/2562 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ 1307/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้อนุมัติการมอบของที่ระลึกหรือของขวัญ
  คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ 2529/2562 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่ารับรอง
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 2562
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารับรอง พ.ศ.2562
  ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัย
  แนวทางการดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำรองจ่าย หลังพ้นกำหนดระยะเวลาการเบิกเงินสำรองจ่าย
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
  ปรับปรุงแบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน
  แนวปฏิบัติในการรับรองสำเนาเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์และหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย
  บันทึก แจ้งแบบฟอร์มสัญญายืมเงินทดรองจ่ายและหนังสือรับสภาพหนี้
รวมทั้งหมด 23 ไฟล์ 2 หน้า : 1 [2] >>

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011