ระเบียบ/ประกาศ การรับเงิน
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 2561
  ระเบียบ/ประกาศ งานงบประมาณ
  ระเบียบ/ประกาศ เงินบริจาค
  ระเบียบ/ประกาศ กองทุน
   ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายค่าทำการนอกเวลา
  ตัวอย่าง หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
  ระเบียบ/ประกาศ เงินสวัสดิการพนักงาน
  ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
  การโอนเงินระบบ Media Clearing
  ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัย
  ประกาศอัตราค่าบริการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระเบียบ/ประกาศ กองทุน
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2556
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย กองทุนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2555
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย กองทุนพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2555
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย กองทุนพัฒนาความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2555
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย กองทุนศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร พ.ศ.2554
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย กองทุนวิหารพระเจ้าล้านทอง พ.ศ. 2554
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย กองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีน พ.ศ.2553
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย กองทุนไทย-จีน สัมพันธ์ พ.ศ.2544
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2543
รวมทั้งหมด 9 ไฟล์ 1 หน้า : 1

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011