ระเบียบ/ประกาศ การรับเงิน
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 2561
  ระเบียบ/ประกาศ งานงบประมาณ
  ระเบียบ/ประกาศ เงินบริจาค
  ระเบียบ/ประกาศ กองทุน
   ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายค่าทำการนอกเวลา
  ตัวอย่าง หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
  ระเบียบ/ประกาศ เงินสวัสดิการพนักงาน
  ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
  การโอนเงินระบบ Media Clearing
  ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัย
ระเบียบ/ประกาศ เงินบริจาค
  แนวปฏิบัติการรับบริจาคของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
  พระราชกฤษฎีกา ออกความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่420) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 476 และ 655
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างโดยเงินบริจาคของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2560
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินบริจาคของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินบริจาคของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2558
รวมทั้งหมด 5 ไฟล์ 1 หน้า : 1

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011