ระเบียบ/ประกาศ การรับเงิน
   ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายค่าทำการนอกเวลา
  ตัวอย่าง หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
  ระเบียบ/ประกาศ เงินสวัสดิการพนักงาน
  ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
  การโอนเงินระบบ Media Clearing
ระเบียบ/ประกาศ การรับเงิน
  ประกาศค่าบริการตรวจคำตอบด้วยเครื่อง OMR
  ประกาศค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2549
  ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาและการจัดสรรหอพักนักศึกษา
  ประกาศ การกำหนดอัตราค่าพาหนะเหมาจ่ายในการประชุมของกรรมการผู้มทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ประกาศค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์บรรณสาร
รวมทั้งหมด 5 ไฟล์ 1 หน้า : 1
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6004-6, 0-5391-6011