ระเบียบ/ประกาศ การรับเงิน
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 2561
  ระเบียบ/ประกาศ งานงบประมาณ
  ระเบียบ/ประกาศ เงินบริจาค
  ระเบียบ/ประกาศ กองทุน
   ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายค่าทำการนอกเวลา
  ตัวอย่าง หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
  ระเบียบ/ประกาศ เงินสวัสดิการพนักงาน
  ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
  การโอนเงินระบบ Media Clearing
  ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัย
  ประกาศอัตราค่าบริการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระเบียบ/ประกาศ การรับเงิน
  แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรับฝาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  การเก็บรักษาเงินสดในมือและนำส่งคืนต้นขั้วใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณ 2562
  แนวปฏิบัติการควบคุมใบเสร็จรับเงิน
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
รวมทั้งหมด 4 ไฟล์ 1 หน้า : 1

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011