หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
   งานด้านการเงิน
   งานด้านบัญชีบริหาร
   งานด้านการตรวจจ่าย
   งานด้านบัญชีการเงิน
   งานด้านจัดการทั่วไป
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
ชื่อ - นามสกุล นายกัมพล ไชยเลิศ
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
E-mail kumphon.cha@mfu.ac.th
ติดต่อ 6014
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6011