หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
   ฝ่ายการเงิน
   ฝ่ายตรวจจ่าย
   ฝ่ายบัญชี
   งานจัดการทั่วไป
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
ชื่อ - นามสกุล นายกัมพล ไชยเลิศ
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
E-mail kumphon@mfu.ac.th
ติดต่อ 6014

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011