หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
   งานด้านการเงิน
   งานด้านบัญชีบริหาร
   งานด้านการตรวจจ่าย
   งานด้านบัญชีการเงิน
   งานด้านจัดการทั่วไป
งานด้านการเงิน
ชื่อ - นามสกุล นางสาวผ่องพรรณ นะติกา
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน
E-mail Phongphan.nat@mfu.ac.th
ติดต่อ 6012
ชื่อ - นามสกุล นางสาวกฤษณา การะวงศ์
ตำแหน่ง งานการเงินรับ
E-mail Kridsana.kar@mfu.ac.th
ติดต่อ 6016
ชื่อ - นามสกุล นางสาวชนนิกานต์ อินต๊ะวิชา
ตำแหน่ง งานการเงินรับ
E-mail Chonnikarn.int@mfu.ac.th
ติดต่อ 6016
ชื่อ - นามสกุล นางพนิดา สมัครไทย
ตำแหน่ง งานการเงินรับ
E-mail Panida.sam@mfu.ac.th
ติดต่อ 6016
ชื่อ - นามสกุล นางสาวกัณติกา อริยะมั่ง
ตำแหน่ง งานการเงินจ่าย
E-mail Kantika.ari@mfu.ac.th
ติดต่อ 6461
ชื่อ - นามสกุล นางสาวกมลลักษณ์ นามะยอม
ตำแหน่ง งานการเงินจ่าย
E-mail Kamonrak.nam@mfu.ac.th
ติดต่อ 6006
ชื่อ - นามสกุล นางสาวรุ่งนภา วิยาพร้าว
ตำแหน่ง งานการเงินภาษี โอนมีเดีย
E-mail Rungnapa.wiy@mfu.ac.th
ติดต่อ 6460
ชื่อ - นามสกุล นางสาวจารุวรรณ มหาวงศ์
ตำแหน่ง งานเงินเดือน
E-mail Jaruwan.mah@mfu.ac.th
ติดต่อ 6004
ชื่อ - นามสกุล นางสาวจิรวรรณ วงศ์คำอ้าย
ตำแหน่ง งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์
E-mail Jirawan.won@mfu.ac.th
ติดต่อ 6466
ชื่อ - นามสกุล นางสาวประกายมาศ ใจวงค์
ตำแหน่ง งานบริหารเงินลงทุน
E-mail Prakaimas.jai@mfu.ac.th
ติดต่อ 6460
ชื่อ - นามสกุล นางสาวสรารัตน์ บุญวงค์
ตำแหน่ง งานการเงินจ่าย
E-mail Sararat.boo@mfu.ac.th
ติดต่อ 6006
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6011