หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
   ฝ่ายการเงิน
   ฝ่ายตรวจจ่าย
   ฝ่ายบัญชี
   งานจัดการทั่วไป
ฝ่ายการเงิน
ชื่อ - นามสกุล นางสาวผ่องพรรณ นะติกา
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน
E-mail Phongphan.nat@mfu.ac.th
ติดต่อ 6012
ชื่อ - นามสกุล นางสาวกฤษณา การะวงศ์
ตำแหน่ง งานการเงินรับ
E-mail Kridsana.kar@mfu.ac.th
ติดต่อ 6016
ชื่อ - นามสกุล นางพนิดา สมัครไทย
ตำแหน่ง งานการเงินรับ
E-mail Panida.sam@mfu.ac.th
ติดต่อ 6016
ชื่อ - นามสกุล นางสาวกมลลักษณ์ นามะยอม
ตำแหน่ง งานการเงินจ่าย
E-mail Kamonrak.nam@mfu.ac.th
ติดต่อ 6461
ชื่อ - นามสกุล นางสาวรุ่งนภา วิยาพร้าว
ตำแหน่ง งานการเงินภาษี โอนมีเดีย
E-mail Rungnapa.wiy@mfu.ac.th
ติดต่อ 6460
ชื่อ - นามสกุล นางสาวจารุวรรณ มหาวงศ์
ตำแหน่ง งานเงินเดือน
E-mail Jaruwan.mah@mfu.ac.th
ติดต่อ 6004
ชื่อ - นามสกุล นางสาวจิรวรรณ วงศ์คำอ้าย
ตำแหน่ง งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์
E-mail Jirawan.won@mfu.ac.th
ติดต่อ 6466
ชื่อ - นามสกุล นางสาวประกายมาศ ใจวงค์
ตำแหน่ง งานบริหารเงินลงทุน
E-mail Prakaimas.jai@mfu.ac.th
ติดต่อ 6460
ชื่อ - นามสกุล นางสาวบุญญาพร สิงห์คำ
ตำแหน่ง งานการเงินจ่าย
E-mail bunyaporn.sin@mfu.ac.th
ติดต่อ 6006
ชื่อ - นามสกุล นางสาวธัญชนก หมั่นผดุง
ตำแหน่ง งานการเงินจ่าย
ติดต่อ 6006
ชื่อ - นามสกุล นางสาวพรปวีณ์ ตรีภิราช
ตำแหน่ง งานการเงินจ่าย
ติดต่อ 6006
ชื่อ - นามสกุล นางสาวแพรวพิลาศ ไชยชะนะ
ตำแหน่ง งานการเงินรับ
ติดต่อ 6016

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011