หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
   งานด้านการเงิน
   งานด้านบัญชีบริหาร
   งานด้านการตรวจจ่าย
   งานด้านบัญชีการเงิน
   งานด้านจัดการทั่วไป
งานด้านบัญชีบริหาร
ชื่อ - นามสกุล นางสาวภาวิณี พันวงค์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชีบริหาร
E-mail Phawinee.pha@mfu.ac.th
ติดต่อ 6013
ชื่อ - นามสกุล นางสาวนันทนา โยเหลา
ตำแหน่ง งานบัญชีต้นทุน
E-mail Nantana.yol@mfu.ac.th
ติดต่อ 6018
ชื่อ - นามสกุล นางสาวปาลินี วงค์ใหญ่
ตำแหน่ง งานงบประมาณ
E-mail Palinee.won@mfu.ac.th
ติดต่อ 6018
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6011