หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
   ฝ่ายการเงิน
   ฝ่ายตรวจจ่าย
   ฝ่ายบัญชี
   งานจัดการทั่วไป
ฝ่ายตรวจจ่าย
ชื่อ - นามสกุล นางสาวพรพิไล ปันปูนทราย
ตำแหน่ง หัวหน้างานการตรวจจ่าย
E-mail pornpilai.pun@mfu.ac.th
ติดต่อ 6010
ชื่อ - นามสกุล นางสาวกาญจนา สิงห์สุริยะ
ตำแหน่ง งานสอบทานเอกสารเบิกจ่าย
E-mail Karnjana.sin@mfu.ac.th
ติดต่อ 6462
ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐนันท์ สุวรรณศักดิ์
ตำแหน่ง งานสอบทานเอกสารเบิกจ่าย
E-mail Natthanan.suw@mfu.ac.th
ติดต่อ 6462
ชื่อ - นามสกุล นางสาวสิริลักษ์ ต๊ะวิโล
ตำแหน่ง งานสอบทานเอกสารเบิกจ่าย
E-mail sililuck.tha@mfu.ac.th
ติดต่อ 6462
ชื่อ - นามสกุล นางสาวดารารัตน์ กันแสงแก้ว
ตำแหน่ง งานตรวจจ่าย
E-mail Dararat.kan@mfu.ac.th
ติดต่อ 6465
ชื่อ - นามสกุล นายสาโรจน์ แก้วประสม
ตำแหน่ง งานตรวจจ่าย
E-mail Saroj.kae@mfu.ac.th
ติดต่อ 6005
ชื่อ - นามสกุล นายทรงวุฒิ ทาบุญสม
ตำแหน่ง งานตรวจจ่าย/ดูแลระบบรับ-ส่งเอกสาร
E-mail Shongwut.tab@mfu.ac.th
ติดต่อ 6465
ชื่อ - นามสกุล นางสาวสาคร ไหปะโห
ตำแหน่ง งานตรวจจ่าย
E-mail Sakorn.hai@mfu.ac.th
ติดต่อ 6005
ชื่อ - นามสกุล นางสาวทิพาธร สมหมาย
ตำแหน่ง งานสอบทานเอกสารเบิกจ่าย/ติดตามลูกหนี้เงินยืมทดรอง
E-mail Tipatorn.som@mfu.ac.th
ติดต่อ 6465
ชื่อ - นามสกุล นางสาวละอองดาว เรือนยา
ตำแหน่ง งานตรวจจ่าย
E-mail Laongdow.rue@mfu.ac.th
ติดต่อ 6005
ชื่อ - นามสกุล นางสาวอภิญญา โพธิคำ
ตำแหน่ง งานตรวจจ่าย/ดูแลระเบียบ
E-mail apinya.pot@mfu.ac.th
ติดต่อ 6005
ชื่อ - นามสกุล นางสาววรรณพร สมยอง
ตำแหน่ง งานตรวจจ่าย
E-mail wannaporn.som@mfu.ac.th
ติดต่อ 6465

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011