หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
   ฝ่ายการเงิน
   ฝ่ายตรวจจ่าย
   ฝ่ายบัญชี
   งานจัดการทั่วไป
ฝ่ายบัญชี
ชื่อ - นามสกุล นายวีระศักดิ์ สิทธิอาษา
ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบัญชี
E-mail Weerasak.sit@mfu.ac.th
ติดต่อ 6015
ชื่อ - นามสกุล นางสาวพัชรี เตชะตน
ตำแหน่ง งานจัดทำรายงานการเงิน
E-mail Patcharee.tec@mfu.ac.th
ติดต่อ 6464
ชื่อ - นามสกุล นางจันธิดา กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง งานจัดทำรายงานการเงิน
E-mail jantida.kri@mfu.ac.th
ติดต่อ 6464
ชื่อ - นามสกุล นางสาวนิรดา โยเหลา
ตำแหน่ง งานบัญชีต้นทุน
E-mail Nantana.yol@mfu.ac.th
ติดต่อ 6018
ชื่อ - นามสกุล นางสาวกัณติกา อริยะมั่ง
ตำแหน่ง งานบัญชีเงินบริจาค
E-mail Kantika.ari@mfu.ac.th
ติดต่อ 6018
ชื่อ - นามสกุล นางสาวปาลินี ปริญญ์เตชาภัทร
ตำแหน่ง งานบัญชีงบประมาณ
E-mail Palinee.won@mfu.ac.th
ติดต่อ 6018
ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐภรณ์ จักสมศักดิ์
ตำแหน่ง งานจัดทำรายงานการเงิน
E-mail Nuttaporn.juk@mfu.ac.th
ติดต่อ 6463
ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุกัญญา แก้วเปี้ย
ตำแหน่ง งานบัญชีรับ
E-mail sukanya.kae@mfu.ac.th
ติดต่อ 6463
ชื่อ - นามสกุล นางสาวพรนิภา พยาราช
ตำแหน่ง งานบัญชีรับ
E-mail pornnipa.pay@mfu.ac.th
ติดต่อ 6463

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011