หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
   งานด้านการเงิน
   งานด้านบัญชีบริหาร
   งานด้านการตรวจจ่าย
   งานด้านบัญชีการเงิน
   งานด้านจัดการทั่วไป
งานด้านบัญชีการเงิน
ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐภรณ์ จักสมศักดิ์
ตำแหน่ง งานบัญชีการเงินรับ(รายได้)
E-mail Nuttaporn.juk@mfu.ac.th
ติดต่อ 6463
ชื่อ - นามสกุล นางจันธิดา กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง งานจัดทำรายงานทางการเงิน
E-mail jantida.kri@mfu.ac.th
ติดต่อ 6464
ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุกัญญา แก้วเปี้ย
ตำแหน่ง งานบัญชีการเงินรับ(ใบเสร็จ)
E-mail sukanya.kae@mfu.ac.th
ติดต่อ 6463
ชื่อ - นามสกุล นางสาวพัชรี เตชะตน
ตำแหน่ง งานจัดทำรายงานทางการเงิน
E-mail Patcharee.tec@mfu.ac.th
ติดต่อ 6464
ชื่อ - นามสกุล นายวีระศักดิ์ สิทธิอาษา
ตำแหน่ง งานจัดทำรายงานทางการเงิน
E-mail Weerasak.sit@mfu.ac.th
ติดต่อ 6015
ชื่อ - นามสกุล นางสาวดุษฎา เอียการนา
ตำแหน่ง งานบัญชีการเงินรับ(เงินบริจาค)
E-mail Dusada.Ear@mfu.ac.th
ติดต่อ 6463
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6011