หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
   งานด้านการเงิน
   งานด้านบัญชีบริหาร
   งานด้านการตรวจจ่าย
   งานด้านบัญชีการเงิน
   งานด้านจัดการทั่วไป
งานด้านจัดการทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล ว่าที่ ร.ต.วินัย กิจรักษ์
ตำแหน่ง งานธุรการและเลขานุการหัวหน้าส่วนฯ
E-mail Winai.kit@mfu.ac.th
ติดต่อ 6011
ชื่อ - นามสกุล นางสาวกาญจนา ศิริใจ
ตำแหน่ง งานธุรการ
E-mail kanjana.sir@mfu.ac.th
ติดต่อ 6011
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-6011