หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
   ฝ่ายการเงิน
   ฝ่ายตรวจจ่าย
   ฝ่ายบัญชี
   งานจัดการทั่วไป
งานจัดการทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล ว่าที่ ร.ต.วินัย กิจรักษ์
ตำแหน่ง งานธุรการและเลขานุการหัวหน้าส่วนฯ
E-mail Winai.kit@mfu.ac.th
ติดต่อ 6011

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011