มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายสวัสดิการ

หมายเหตุ:หลังจากวันที่ได้รับเอกสารได้รับอนุมัติส่วนการเงินและบัญชีจะดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ MFU-ERP และตรวจทานเอกสารก่อนเบิกจ่าย
** กรณีเอกสารมีแก้ไข โปรดติดต่อ นางสาวจิรวรรณ วงศ์คำอ้าน ส่วนการเงินและบัญชี(งานสวัสดิการ)เบอร์ 053 - 916466

** ข้อมูลเอกสารการเบิกจ่ายสวัสดิการถึงเดือนมิถุนายน 2559

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011