อบรมเรียนรู้การใช้งาน MFU e-Office

Category: finance-กิจกรรม

ส่วนการเงินและบัญชี อบรมการใช้งานระบบสารบรรณออนไลน์รูปแบบใหม่ "MFU e-Office" 

ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โดยเป็นการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

โดยระบบ MFU e-Office จะรองรับการทำงานของผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงานเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานแทนการใช้กระดาษ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการสร้างเอกสารด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ไปจนจบกระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดทรัพยากร มีความรวดเร็วในการทำงาน และสอดคล้องตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

 

| |