อบรมและเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีภายในองค์กร Season2

Category: finance-กิจกรรม

ส่วนการเงินและบัญชี ได้ร่วมกันอบรมและเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีภายในองค์กร Season2 โดยมีวิทยากรภายในหน่วยงาน ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนกัน ระหว่างวันที่ 10-25 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 3 หลักสูตรดังนี้

Google Sheet เพื่อการวิเคราะห์/คำนวณ/สรุปผล-ข้อมูล

Google Form เพื่อการทำแบบประเมิน/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ

Google Data Studio เพื่อการทำ Visualization การรายงานผลข้อมูล

 

| |