อบรมเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai

Category: finance-กิจกรรม

ส่วนการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วม อบรมเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ของกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

| |