ศึกษาดูงานระบบ K2 มศว. ผ่านระบบออนไลน์

Category: finance-กิจกรรม

ส่วนการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบ K2 ร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในวัน พุธ ที่ 14 ก.ย. 2022 09:00 - 12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

| |