วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

ส่วนการเงินและการบัญชีจะเป็นหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัย สอดคล้องกับระบบการเงินยุคโลกาภิวัตน์ มีการบริการที่เป็นเลิศมุ่งเน้นมาตรฐานการควบคุมภายในและระบบบัญชีที่เป็นสากลพร้อมทั้งบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับและสนับสนุนการจัดการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

พันธกิจ

บริหาร จัดการทางด้านการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักของหน่วยงานแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้

  1. Financial management    การบริหารการเงิน
  2. Operation management    การบริหารการปฏิบัติงาน
  3. Human resource management    การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  4. Organization management    การบริหารจัดการองค์กร

 

เป้าหมาย

ส่วนการเงินและการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อบริการนักศึกษาและบุคลากร ให้ได้รับความสะดวกและความประทับใจ อีกทั้งจัดการ บริหารงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมากที่สุด