ฝ่ายการเงิน

นางสาวผ่องพรรณ นะติกา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

E-mail: Phongpan@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6012

 

นางสาวกฤษณา การะวงศ์
งานการเงินรับ

E-mail: Kridsana.kar@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6016

 

นางพนิดา สมัครไทย
งานการเงินรับ

E-mail:Panida.yas@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6016

 

นางสาวแพรวพิลาศ ไชยชะนะ
งานการเงินรับ

E-mail: Praewpilat.cha@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6016

 

นางสาวกมลลักษณ์ นามะยอม
งานการเงินจ่าย

E-mail: Kamonrak.nam@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6461

 

นางสาวบุญญาพร สิงห์คำ
งานการเงินจ่าย

E-mail: Bunyaporn.sin@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6006

 

นางสาวธัญชนก หมั่นผดุง
งานการเงินจ่าย

E-mail: Thanchanok.man@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6006

 

นางสาวพรปวีณ์ ตรีภิราช
งานการเงินจ่าย

E-mail: Pornpawee.tre@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6006

 

นางสาวรุ่งนภา วิยาพร้าว
งานการเงินภาษี โอนมีเดีย

E-mail: Rungnapa.wiy@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6460

 

นางสาวจารุวรรณ มหาวงศ์
งานเงินเดือน

E-mail: Jaruwan.mah@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6004

 

นางสาวจิรวรรณ วงศ์คำอ้าย
งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์

E-mail: Jirawan.won@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6466

นางสาวประกายมาศ ใจวงค์
งานบริหารเงินลงทุน

E-mail: Prakaimas.jai@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6460