ฝ่ายตรวจจ่าย

นางสาวพรพิไล ปันปูนทราย
หัวหน้าฝ่ายตรวจจ่าย

E-mail: pornpilai.pun@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6010

 

นางสาวกาญจนา สิงห์สุริยะ
งานสอบทานเอกสารเบิกจ่าย

E-mail: Karnjana.sin@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6462

 

นางสาวณัฐนันท์ สุวรรณศักดิ์
งานสอบทานเอกสารเบิกจ่าย

E-mail: Natthanan.suw@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6462

 

นางสาวสิริลักษ์ ต๊ะวิโล
งานสอบทานเอกสารเบิกจ่าย

E-mail: sililuck.tha@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6462

 

นางสาวดารารัตน์ กันแสงแก้ว
งานตรวจจ่าย

E-mail: Dararat.kan@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6465

 

นายสาโรจน์ แก้วประสม
งานตรวจจ่าย

E-mail: Saroj.kae@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6005

 

นายทรงวุฒิ ทาบุญสม
งานตรวจจ่าย/ดูแลระบบรับ-ส่งเอกสาร

E-mail: Shongwut.tab@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6465

 

นางสาวทิพาธร สมหมาย
งานตรวจจ่าย/ติดตามลูกหนี้เงินยืม

E-mail: Tipatorn.som@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6465

 

นางสาวละอองดาว เรือนยา
งานตรวจจ่าย

E-mail: Laongdow.rue@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6005

 

นางสาวอภิญญา โพธิคำ
งานตรวจจ่าย/ดูแลระเบียบ

E-mail: apinya.pot@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6005

 

นางสาวดุษฎา ใจผาวัง
งานตรวจจ่าย

E-mail: Dusada.Ear@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6465

 

นางสาวจุฬาลักษณ์
ชุมสาย ณ อยุธยา
งานตรวจจ่าย

E-mail: chulalax.xum@mfu.ac.th   
โทรศัพท์. 0 5391 6465

 

นางสาวธนัฏพร ใจนวล
งานตรวจจ่าย

E-mail: thanutporn.jai@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6465

 

นางสาวภาคินี พรมมี
งานตรวจจ่าย

E-mail: Phakinee.pro@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6465