ฝ่ายบัญชี

นายวีระศักดิ์ สิทธิอาษา
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

E-mail: Weerasak.sit@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6015

 

นางสาวพัชรี เตชะตน
งานจัดทำรายงานการเงิน

E-mail: Patcharee.tec@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6464

 

นางจันธิดา กลิ่นจันทร์
งานจัดทำรายงานการเงิน

E-mail: jantida.kri@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6464

 

นางสาวณัฐภรณ์ จักสมศักดิ์
งานจัดทำรายงานการเงิน

E-mail: Nuttaporn.juk@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6463

 

นางสาวสุกัญญา แก้วเปี้ย
งานบัญชีรับ

E-mail: sukanya.kae@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6463

 

นางสาวพรนิภา พยาราช
งานบัญชีรับ

E-mail: pornnipa.pay@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6463

นางสาวกัณติกา อริยะมั่ง
งานบัญชีเงินบริจาค

E-mail: Kantika.ari@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6489

 

นางสาวนิรดา โยเหลา
งานบัญชีต้นทุน

E-mail: Nantana.yol@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6489

 

นางสาวปาลินี ปริญญ์เตชาภัทร
งานบัญชีงบประมาณ

E-mail: Palinee.won@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6018