ฝ่ายจัดการทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.วินัย กิจรักษ์
งานธุรการและเลขานุการหัวหน้าส่วนฯ

E-mail: Winai.kit@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6011

 

นางสาวกิตติยา วันดี
งานธุรการ

E-mail: kittiya.wan@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6011