ติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน

ติดต่อเรา

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักงานบริหารกลาง อาคาร AD2 ชั้น 1
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์. 0 5391 6011, โทรสาร. 0 5391 6003
    เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983

 
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีkumphon@remove-thismfu.ac.th0 5391 6014
งานการเงิน  
- งานการเงินรับfinrev.finance@remove-thismfu.ac.th0 5391 6016
- งานการเงินจ่ายfinpay.finance@remove-thismfu.ac.th0 5391 6006
งานตรวจจ่ายcheck.finance@remove-thismfu.ac.th0 5391 6005 / 6465 / 6462
งานบัญชีacc.finance@remove-thismfu.ac.th0 5391 6015
- งานงบประมาณbudget.finance@remove-thismfu.ac.th0 5391 6018
- งานต้นทุนcost.finance@remove-thismfu.ac.th0 5391 6018
งานธุรการและจัดการทั่วไปfinance@remove-thismfu.ac.th0 5391 6011