คำถามพบบ่อย

Show all answers
Hide all answers
 • ใบเสร็จรับเงินของ อโกด้า (Agoda) และใบแจ้งรายการผู้เข้าพัก สามารถนำมาเบิกจ่ายได้หรือไม่

  ได้ ในใบเสร็จรับเงินจะต้องแสดงรายละเอียดครบถ้วน

 • ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบคอมของบริษัท แล้วไม่ระบุวันที่ หรือใช้ตรายางประทับวันที่ในภายหลัง สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่?

  ไม่ได้ ใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ จัดทำใบรับรองการจ่ายประกอบ

 • กรณีหลักฐานการเบิกจ่าย ค่าธรรมเนียมทางด่วน ค่าธรรมเนียมจากธนาคาร ต้องแนบใบรับรองการจ่าย หรือไม่

  ต้องแนบใบรับรองการจ่ายเงิน พร้อมแนบหลักฐานประกอบ

 • ตามระเบียบฯให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ใช้ธนาคารทั่วไปได้หรือไม่ เช่น ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย์

  ได้ ทุกธนาคาร แนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงข้อ 24 การคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารก่อนวันที่ผู้เดินทางออกเดินทางหนึ่งวันทำการ

 • กรณีเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษในรายวิชาต้องทำหนังสือเชิญ หรือ คำสั่งแต่งตั้ง หรือไม่

  ต้องมีหนังสือเชิญวิทยากรตามคู่มือการปฏิบัติงานส่วนการเงินและบัญชี หน้า 4

 • กรณีที่ใช้เอกสารชุดเดียวกันเบิกจ่ายหลายชุด จะต้องสำเนาเอกสารและต้องให้หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ยืมเงิน รับรองสำเนาถูกต้อง หรือไม่

  ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยระบุในเอกสารด้วยว่าเอกสารฉบับจริงอยู่ในชุดเบิกจ่ายชุดไหนด้วย และระบุรายละเอียดด้วยในกรณีที่แบ่งเบิกจ่าย

 • กรณีผู้รับมอบอำนาจ กับ ผู้ตรวจรับพัสดุ เป็นบุคคลคนเดียวกันได้หรือไม่

  ได้

 • กรณีใบเสร็จรับเงินจากต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น กัมพูชา เวียดนาม ลาว ที่มีข้อความครบถ้วน เบิกจ่ายได้หรือไม่

  ได้ พร้อมแนบใบรับรองการจ่ายเงินแสดงรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นเงินบาท

 • กรณี ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก บางแห่งจะไม่ออกใบ Folio ให้สามารถนำมาเบิกจ่ายได้หรือไม่

  ได้ โดยใบเสร็จรับเงินต้องมีรายละเอียดระบุ ชื่อผู้เข้าพัก วันเข้า-ออก และรายละเอียดห้องพัก ให้ชัดเจน

 • กรณี ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ ที่ระบุ ค่าอาหาร ค่าเลือกที่นั่ง ค่าประกันชีวิต เบิกจ่ายได้หรือไม่

  ไม่ได้

 • ควรใช้ คำว่า ค่าแท็กซี่ หรือ ค่าพาหนะเหมาจ่าย 700.- ในบันทึกข้อความ ?

  ค่าพาหนะเหมาจ่าย
  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ"ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับเหมาจ่ายรายบุคคล"

 • กรณี วิทยากรมาสอนในรายวิชา ต้องแนบใบเบิกค่าตอบแทนการสอน หรือไม่

  ต้องแนบตามคู่มือการปฏิบัติงานส่วนการเงินและบัญชี หน้า 4

 • กรณี ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มคิดรวมค่าบริการ เบิกจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร

  ได้ 

 • กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย มีแนวปฏิบัติอย่างไรบ้าง

  1. ขอสำเนาใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. กรณีสูญหาย ไม่สามารถติดตามได้ ให้จัดทำใบรับรองการจ่ายเงิน พร้อมทำบันทึกข้อความเสนออนุมัติต่ออธิการบดี