เลขที่บัญชีเงินบริจาคและกองทุนเงินบริจาค

เพื่อสนับสนุนการศึกษา

ทุนชื่อบัญชีธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์)เลขที่บัญชี
กองทุนอาหารกลางวันนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงศรี/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย303-1-29222-4
กองทุน "กองทุนการศึกษาสิรินธร"กรุงศรี/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย303-1-29179-6
กองทุนบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ท่าเรือแหลมฉบัง บี 4 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุนกิจกรรมนักศึกษา)กรุงศรี/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย303-1-29216-8
กองทุนการศึกษา บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพ/มฟล.672-0-11718-0
กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพ/มฟล.672-0-45649-7
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุน วปรอ. 366)กรุงศรี/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย303-1-30497-4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)กรุงเทพ/มฟล.672-0-30196-6
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุน ดร.เชาว์ และคุณชม้อย โพธิ์ศิริสุข)กรุงเทพ/มฟล.672-0-25074-2
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุนประจวบ ภิรมย์ภักดี)อิสลาม/เชียงราย551-1-26196-3
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา)กรุงเทพ/มฟล.672-0-11709-9
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุนวิหารพระเจ้าล้านทอง)กรุงเทพ/มฟล.672-0-11427-8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ)กรุงเทพ/มฟล.672-0-12041-6
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุนไทย-จีน สัมพันธ์)กรุงศรี/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย303-1-30387-1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีน)ออมสิน/เชียงราย0-2001273452-9
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กองทุนวันชัย ศิริชนะ)กรุงเทพ/มฟล.672-0-45818-8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เพื่อมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)กรุงเทพ/มฟล.672-0-45891-5

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมฟล.

ทุนชื่อบัญชีธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์)เลขที่บัญชี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)กรุงเทพ/มฟล.672-0-11919-4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เพื่อผู้ประสบภัย)กรุงเทพ/มฟล.672-0-36273-7

สบทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์

ทุนชื่อบัญชีธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์)เลขที่บัญชี
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพ/สาทร142-4-05627-1
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพ/มฟล.672-0-11303-1
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงออมสิน/มฟล.0-2022983227-2
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงศรี/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย303-1-38973-3
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงไทย/ตลาดบ้านดู่ (เชียงราย)842-0-39356-8
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไทยพาณิชย์/เชียงราย507-2-93565-5
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกสิกรไทย/ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย035-3-57408-6